എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോളൂ… എവിടെ എഴുതിയാലും അതിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇമേജ് അപ്പോള്‍ ലഭിക്കും. ഇത് പ്രീ. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാം