തട്ടുകടകള്‍ കൊലയാളിയോ?- അന്വേഷണം. മലപ്പുറം: ഭക്ഷണ ശീലങ്ങള്‍ എങ്ങനെ എന്ത് എന്നൊന്നും വലിയ കാര്യമാല്ലതെയാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതം. എന്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും നമ്മള്‍ കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്. ഇതില്‍ പ്രമുഖമാണ് തട്ടുകടകള്‍. കുറഞ്ഞ വില കൂടിയ രുചി. അതാണ്‌ തട്ടുകടകള്‍ എന്നാണു…
Continue Reading